مکالمات جهانگردی

موسسه دارای مجوز برگزاری دوره های مکالمات جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد با ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه از سوی سازمان می باشد. زبان پژوهان پس از گذراندن دوره های عمومی زبان انگلیسی و شرکت در آزمون جامع جهانگردی موفق به کسب گواهینامه مکالمات جهانگردی خواهد...
Chat