دوره های بزرگسالان

دوره های انگلیسی بزرگسالان 

بزرگسالان speak now

(دانشجویان شاغلین خانم های خانه دار)

مجموعه 18 ترمی speak now جدیدترین و کاملترین مجموعه آموزشی بزرگسالان است که در سطح اروپا، آسیا، آمریکای شمالی در حال حاضر تدریس می شود. این مجموعه به عنوان یک مجموعه آموزشی آکادمیک مطرح بوده و دانشجویان را تاسطح متوسطه ارتقاء می بخشد. پس از اتمام این دوره فراگیران می توانند زبان آموزی را تاسطح پیشرفته ادامه داده و خود را برای آزمونهای TOEFL، IELTS آماده سازند.

Chat